زمان ارسال سفارشات: شهر تهران: 3 الی 5 ساعت کاری
شهرستان ها: تیپاکس و ترمینال: ساعات کاری همانروز ، پست: 1 روز کاری پس از پرداخت
برخی نظرات مشتریان در تلگرام
 
نظر 13 تلگرام
 
نظر 15 تلگرام
 
نظر 17 تلگرام
 
نظر 14 تلگرام
 
نظر 10 تلگرام
 
نظر 2 تلگرام
 
نظر 4 تلگرام
 
نظر 16 تلگرام
 
نظر 18 تلگرام
 
نظر 1 تلگرام
 
نظر 6 تلگرام
 
نظر 19 تلگرام
 
نظر 20 تلگرام