زمان ارسال: شهر تهران(پرداخت در محل) 3 تا 5 ساعت کاری
شهرستانها: پست، تیپاکس و ترمینال: 1 تا 2 روز کاری
برای مشاهده حدود 750 نظر خریدار در ایسام روی لینک صفحه نظرات خریداران ایسام کلیک کنید.
 
برخی نظرات خریداران در تلگرام
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 1
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 2
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 3
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 4
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 5
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 6
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 7
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 8
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 9
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 10
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 11
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 12
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 13
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 14
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 15
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 16
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 17
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 18
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 19
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 20
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 21
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 22
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 23
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 24
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 25
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 26
 
نظر درباره سیب هفت - تلگرام 27