به دلیل افزایش هزینه تمام شده، برخی اقلام مشمول افزایش قیمت میباشند

ذره بین ها و میکروسکوپ ها