به دلیل افزایش هزینه تمام شده، برخی اقلام مشمول افزایش قیمت میباشند

تجهیزات کنترل صنعتی و ترانسمیترها