به دلیل افزایش هزینه تمام شده، برخی اقلام مشمول افزایش قیمت میباشند

حرارت سنج های تماسی و غیر تماسی و کالیبراتورهای دما