زمان ارسال سفارشات: شهر تهران: 3 الی 5 ساعت کاری
شهرستان ها: تیپاکس و ترمینال: ساعات کاری همانروز ، پست: 1 روز کاری پس از پرداخت

ترانسمیترهای مقادیر الکتریکی

31105
2,530,000 تومان
31115
2,100,000 تومان
31116
1,680,000 تومان
31117
6,700,000 تومان
31118
2,330,000 تومان
31119
2,100,000 تومان
31120
1,840,000 تومان
31121
1,600,000 تومان
31102
650,000 تومان
تمام شد
31103
550,000 تومان
تمام شد
31104
600,000 تومان
تمام شد
31106
550,000 تومان
تمام شد