به دلیل افزایش هزینه تمام شده، برخی اقلام مشمول افزایش قیمت میباشند

موبایل و لوازم جانبی