به دلیل افزایش هزینه تمام شده، برخی اقلام مشمول افزایش قیمت میباشند

لوازم فنی و برقی ماشین

تجهیزات مربوط به سیستم برق و بخشهای موتوری و فنّی خودرو