به دلیل افزایش قیمت ارز و همچنین بالا رفتن هزینه تمام شده، برخی اقلام مشمول افزایش قیمت میباشند

حرارت سنج های تماسی و غیر تماسی و کالیبراتورهای دما