0216672528302166724957  9 صبح الی 5 بعدازظهر

تجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت