به دلیل افزایش هزینه تمام شده، برخی اقلام مشمول افزایش قیمت میباشند

سرعت سنج های باد و فلومتر ها