0216672528302166724957  9 صبح الی 5 بعدازظهر

سرعت سنج های باد و فلومتر ها